Side 1

Lederutvikling

Suksessrike ledere har en klar visjon, de er forankret i egne kjerneverdier og lever i et dynamisk spenningsfelt mellom egen trygghet og angst. De forstår at ledelse og utvikling handler om kontinuerlig bevisstgjøring og er opptatt av å tilrettelegge for de beste resultater gjennom andre. De har en åpen og god dialog med sine ansatte og vet å verdsette andres kompetanse og virkelighet. De kaster ”lys” på det positive og er opptatt av muligheter og løsninger på aktuelle utfordringer.

I lederutvikling knyttes læringsprosesser direkte opp mot de utfordringer ledere står overfor i sin hverdag. Gjennom fokus på å utvikle og innarbeide verdigrunnlaget i bedriften, blir verdiene en del av folks tenke- og handlemåte. Med dialog og medvirkning skapes en felles identitet og plattform som gir bedriftens ledelse og ansatte en følelse av stolthet og en tydelighet i markedet om hvem er vi, hva er vi og hvorfor vi er!

Lederprogrammer skreddersys i nært samarbeid med kunden. Dette setter læringen inn i en meningsfull kontekst. Den enkelte leder og bedrift får konkret utbytte av lederutviklingen. Tilbudet gis til enkeltledere med coaching og lederstøtte eller for grupper av ledere.

Lederutviklingsprogram:

Dialogconsult tilbyr et modulbasert lederutviklingsprogram på høgskolenivå i samarbeid med AOF Follo.

For utfyllende informasjon se www.follo.aof.no.